Informasjon fra styret

Representasjon fra styret i 2019:

 •  Nasjonalt geodataråd (Geir)
  • GB er representert i Nasjonalt geodataråd som skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon i Norge.
 • Standardiseringskomiteen (Jorunn og Håkon)
  • GB er representert i Kartverkets standardiseringskomite.
 • Geomatikkdagene (Jorunn)
  • GB er representert i komiteen for denne årlige konferansen som samler geomatikkbransjen i Norge.
 • Rekruttering til bransjen (Jorunn)
  • GB er med i et prosjekt som arbeider for rekruttering til geomatikkbransjen. Prosjektet er finansiert av Kartverket, GeoForum og GB.
 • Ledninger i grunnen (Eldar)
  • GB er medlem i «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen» (SLG) som bl.a. fungerer som en referansegruppe for endringer når de gjelder lover, forskrifter og standarder.
 • Masterplan matrikkel (Arild)
  • GB er medlem av en referansegruppe i regi av Kartverket med den hensikt å forbedre innholdet i matrikkelen.

Prioriterte saker for styret i 2019:

 •  Økt synlighet overfor medlemmer og potensielle medlemmer
  • Bedre informasjon til medlemmer
  • Bedre spisset profilering på bl.a. egne Web-sider og Facebook
  • Holde foredrag på konferanser
  • Ha stand på et utvalg geomatikk konferanser
  • Skrive innlegg fra GB i tidsskrifter
 • Øke antall medlemmer
 • Ev. ha samarbeid med andre bransjeorganisasjoner når det er aktuelt
  • BG vil jobbe sammen med andre fra sak til sak for økt kapasitet og kompetanse for å oppnå bedre gjennomslag
 • Ha møter med bl.a.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Kartverket
  • GeoForum
 • Nasjonal geodatastrategi
  • GB vil påvirke handlingsplanen når det gjelder privat / offentlig samarbeid
 • Matrikkelloven
  • GB er engasjert i at forskriften til loven skal bli best mulig for privat bransje
 • Tiltaksklasser
  • GB vil påvirke overfor DIBK for bedre nyansering av tekst i forbindelse med tiltaksklasser
  • Påvirkning overfor ansvarlige søkere og saksbehandlere i forhold til PBL
 • Beskyttet tittel?
  • GB vil vurdere mulighet for om «Landmåler» kan bli en beskyttet tittel
 • GB som en arena for erfaringsutveksling innen bestemmelser, praksis m.m. for medlemmene

Noen av våre fokusområder i 2018

 • Hovedfokus er iflg. vedtektene å forbedre rammebetingelsene for våre medlemmer
 • Vi legger opp til økt synlighet overfor våre medlemmer og de offentlige instanser vi ønsker å kommunisere med
  • Løpende oppdatering på vår hjemmeside, bruke sosiale medier, deltakelse på faglige konferanser og innlegg i faglige tidsskrifter
  • Samarbeid med andre organisasjoner der dette kan gi bedre resultater
  • Fortsette å være et aktivt medlem av Nasjonalt Geodataråd
 • Geomatikkdagene 2019
  • Fortsette å være et aktivt medlem av programkomiteen
  • Fremme medlemmenes interesser på konferansen
 • Matrikkelloven
  • Lovendring i matrikkelloven er vedtatt
  • Følge med og påvirke tilhørende forskriftsarbeid når det gjelder eiendomsoppmåling
 • Ledninger i grunnen
  • Lovendring i PBL er vedtatt
  • Følge med og påvirke tilhørende forskriftsarbeid
  • Følge med på videre bearbeiding av høringsuttalelser når det gjelder ny standard for innmåling
  • Fortsette å være en aktiv representant i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG)
 • Tiltaksklasser
  • Påvirkning overfor DIBK for bedre nyansering av tiltaklasser
 • Kommunereformen
  • Oppfølging av de private selskapenes interesser overfor Kartverket
 • Offentlig/privat
  • Følge med og også påvirke der vi mener at det offentlige «tar seg til rette» på bekostning av medlemmenes interesser