Foreningen er representert eller jobber innen følgende områder:


Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt Geodataråd er et regjeringsoppnevnt råd bredt sammensatt av personer fra store offentlige virksomheter og privat næringsliv. Formålet er å gi råd til KDD i saker som berører geografisk informasjon.


Standardiseringskomiteen

Komiteen ledes av Kartverket og jobber med revisjon av ulike standarder som er viktige for bransjen. Mer informasjon om arbeidet finner en på standardiseringssekretariatet sine sider her.


Økt datakvalitet i matrikkelen

Matrikkelen er en nasjonal felleskomponent som spiller en viktig rolle i digitaliseringen av samfunnet. Foreningen er aktivt med i ulike arbeidsgrupper som jobber med kvalitetsheving av dette viktige datasettet.

Mer informasjon om datakvalitet i matrikkelen finner man her.


Autorisasjon av eiendomslandmålere

Kartverket startet autorisering av landmålere 1.1.2021. Frem til juli 2023 vil det være mulig å gjennomføre autorisasjonsprøven gjennom en overgangsordning. Overgangsordningen skal gi dagens utøvere med nok praksis muligheten til å ta autorisasjonsprøven.

Mer informasjon om ordningen finner man her.


Digitalisering av eiendomssak

DiBK har sammen med Kartverket laget en spesifikasjon for en felles søknad for opprettelse/endring av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1 bokstav m, og rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkellova (ml).

Spesifikasjonen vil bli utviklet og tilrettelagt på FTB i løpet av 2022 slik at leverandører av FTB kan tilby denne søknadstypen i sine løsninger.


Geomatikkdagene

Geomatikkdagene er Norges største uavhengige konferanse om teknologi, data og løsninger som bruker geografisk informasjon. Foreningen har i de siste årene hatt en representant i programkomiteen.


Utdannings- og forskningsgruppa

Geomatikkbedriftene er representert i Utdannings- og forskningsgruppa (UF) til GeoForum sammen med Kartverket. Hvert år kåres beste geomatikkoppgave. Prisen deles alltid ut året etter at oppgavene er levert inn.


Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.


Høringer

Vi har hatt flere høringer på agendaen i foreningen hvert år. Noen av høringene svarer vi opp i felleskap, andre er det opp til den enkelte medlemsbedrift å gi tilbakemeldinger på.


Posisjon

GeoForums medlemsblad «Posisjon – Magasinet for Geomatikk» gis ut fire ganger i året. Posisjon sendes medlemmer av GeoForum og Samfunnsutviklerne med til sammen ca. 2 300 mottakere. Geomatikkbedriftenes medlemmer leverer årlig en rekke innspill som artikler og annet relevant stoff til Posisjon. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke organet til å formidle informasjon om geomatikkfaget og vår bransje.