Aktuelle saker som GB arbeider med

Formidlingstjenesten

Under arbeidet med utredningen har Miljøverndepartementet avholdt seminarer der Geomatikkbedriftene har blitt bedt om å redegjøre for våre synspunkter. Vi har gitt uttrykk for følgende viktige momenter i forhold til utredningens mandat:

  •  Mulighet for å lagre data fra grunnbok og matrikkel lokalt hos markedsaktører med løpende tilgang på oppdaterte endringsdata. Dette for å kunne drive en aktiv utvikling av verdiøkende tjenester og produkter mot næringslivet.
  • Videre påpekte vi viktigheten av en definisjon på rådata og verdiøkte produkter og klare grenselinjer mellom disse, samt en rolleavklaring mellom Kartverket og markedsaktører basert på denne definisjonen.
  • En prismodell som er rasjonell og som legger til rette for å oppnå lovens formål om viderebruk av data og som ikke er til hinder for verdiøkning.

Du kan lese vårt høringssvar her.
Les videre