GB Styremøte 3/2017 – forkortet referat

1. Årsresultat regnskap 1. halvår 2017

Regnskapet viser at 1. halvår er bedre enn budsjett. Normalt vil dette gi et overskud, men det avhenger også hva som skjer med innføring av ny matrikkellov i løpet av høsten 2017.

2. Status pågående saker

2a. Medlemsverving.

Under vårsesjonen hadde Øystein Halvorsen kontakt med 6 ulike landmålerfirma. Det oppnås bra kontakt med mange av disse firmaene, men medlemskap er vanskelig å oppnå. Vi fikk et nytt medlem som er Davvi Consult i Tana Øst i Finnmark.

 2b. Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

 • Ledningsforskriften er sendt på høring
 • Endringer i PBL-loven når det gjelder ledninger, er vedtatt som en lov
  - Forskrift til PBL (ledninger) er under utarbeidelse, planlagt ferdig første halvår 2018 for høring
 • Statens Kartverk har fått oppdraget med å lage en veileder knyttet til innmåling av ledninger

Dersom forskriftene nevnt ovenfor blir vedtatt, er dette av stor betydning for ledningseiere og entreprenørene. Her kan det bli generert jobb for medlemmer av GB knyttet til innmåling av ledningsnett.

2c. Produktspesifikasjon for VA-nett

Powel har startet dette arbeidet. De har sørget for at standarden blir en «Norsk Vann standard». Leverandører i Norge blir invitert til en workshop høsten 2017, slik at flere kan tilpasse sine produkter til den nye standarden.

2d. Geomatikkdagene 2018

Avholdes i Stavanger på DNB-arena. Hotel og forelesingslokaler ser veldig bra ut, men utstillingslokaler er noe mer utfordrende. Geomatikkdagene avholdes 13-15 mars. Det er ønskelig at leverandører i bransjen oppfordrer egne kunder om å holde foredrag innen de tema som kommer i programmet.

2e. Nasjonalt Geodataråd

KMD vil sette i gang et arbeid med en nærmere oversikt over dagens finansieringsmodell for geografisk infrastruktur i Norge. En målsetning er en samarbeidsmodell som i enda større grad kan gi bredt forankrede forpliktelser om videreutvikling av den geografiske infrastrukturen.

For at Norge som nasjon fortsatt skal være ledende og ta ut ytterligere nytte av investeringene, må samarbeidet mellom aktørene utvides og forsterkes, og det må legges bedre til rette for innovasjon og tjenesteutvikling basert på geografisk informasjon.

Departementet har som mål at offentlige geodata som hovedregel skal være åpent og gratis tilgjengelig, på linje med annen offentlig informasjon. Pris for kommersiell bruk bør vanligvis basere seg på faste abonnements- og uttakspriser, og ikke ta utgangspunkt i eventuell viderebruk og verdiøkning. Opplysninger om grunnlaget for utregning av betalingssatsene skal være offentlig tilgjengelig.

I dag tar hver sektor i stor grad selvstendige beslutninger om databehov, oppdateringsfrekvens, datakvalitet, dekningsgrad etc. – innenfor «sine» tematiske data. Det må fremskaffes oversikter over tilgjengelige data, databehov og vedlikeholdsbehov. Infrastrukturen skal være underlagt et regime som sikrer konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon.

Samarbeid på tvers av sektorer er viktig og har vist seg å gi betydelige gevinster innenfor geodataområdet. Mange etater og virksomheter har en tradisjon for samarbeid gjennom Geovekst og Norge digitalt. Det skal finnes gode arenaer også framover, men disse må videreutvikles for å utforme og ta beslutninger om tiltak for datainnhold, standarder og fellesløsninger.

Nasjonalt Geodataråds oppsummering (NGR)

Ledere tar opp med KMD om hvem som er eier av ny strategien til NGR. Er det KMD eller NGD som er ansvarlig? Det virker som om KMD ikke tar eierskap til strategien som ligger i arbeidet som nå er gjort.

 Hovedmål 4 (fra dokumentasjon til Nasjonal Geodataråd):

«Geodatarådet utfordres til å komme med synspunkter knyttet til videre tiltak under det opprinnelige hovedmål 4 om rammebetingelser. Hvordan kan geodatarådet involveres i videre oppfølging av disse tiltakene i regi av departementet i tiden som kommer.»

2f. Abelia /NHO

Geir Hansen og Øystein Halvorsen hadde et møte med Abelia 20.06.2017. Etter møtet har Abelia utarbeidet et notat som styret har fått kopi av.

GB ser at Abelia kan tilby tjenester innen pensjon og forsikringsløsninger. Vi ser også at for å få større næringspolitisk gjennomslag kan det være en fordel å bruke Abelia. GB ønsker å få tilgang til hva medlemskapet koster, og om det er flere «nivåer» som for dette. Det er enighet om at GB kontakter Abelia for nærmere opplysninger.

2g. GBs arkiv

Arkivet er nå scannet og ligger på hjemmesiden under «Om oss», nederst på siden.

2h. Endringer i matrikkelloven.

Etter samtale med Kari Strande i KMD er følgende notert.

 • Matrikkelloven ble sendt til Stortinget i juni. Innholdet i loven har det borgerlige flertallet styrt.
 • Nytt Storting blir etablert ca. 15.10.2017
 • Nye komiteer blir etablert. Dagens «miljøkomite» blir ny, avhengig av hvem som blir valgt inn og hva slags politisk flertall vi får.
 • Det nye Stortinget må bestemme om de går inn for loven, eller ikke, avhengig av hvem som vinner valget.
 • Det må også tas hensyn til eierseksjonsloven, som må tilpasses matrikkelloven.
 • Den nye komiteen velger sin saksordfører, og de bestemmer om hva som skal gjelde i den nye loven. Her blir det snakk om
  - eiendomsmåling i kommunen eller ikke
  - matrikkelføring i kommunen eller ikke
  - § 7 eller ikke,

3.Nye saker (høringer).

3a. Ledningsforskriften, frist 06.09.2017

Eldar Brænden har laget er forslag som ble gjennomgått i plenum.

3b. SOSI realisering i GML og SOSI format, frist 18.09.

Når det gjelder SOSI til GML utarbeider Powel denne uttalelsen

Når det gjelder hvordan SOSI skal forholde seg til GML har Norconsult eget bidrag

3c. SOSI – standard Plan versjon 5.0, frist 02.10.2017, utarbeides av Norkart.

 

4.Besøk av DiBK og KS

Vi hadde besøk av DiBK og KS. De fortalte hvordan de jobber med innføring av ny teknologi.

5.Strategi for Geomatikkbedriftene

Tore Blekastad, som er nyansatt leder av Geomatikk AS, ledet oss gjennom en ettermiddag der vi diskuterte hva GB skal drive med fremover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>