Geomatikkbedriftene aktiviteter 2016

  1. Fritt landmålervalg.

22. november 2016 var høringsfristen for ny organisering av eiendomsoppmåling i Norge. Det kom inn 234 uttalelser fra hele landet, så engasjementet rundt ny den nye loven er stor. Geomatikkbedriftene mener at det foreliggende forslaget fra KMD vil føre til en effektivisering av eiendomsmålingene.

KMD foreslår at det innføres en ordning med autorisasjon av den som har ansvaret for utførelsen av den enkelte oppmålingsforretning. Kravene til utdanning og praksis skal være på linje med kravene i andre europeiske land, og i samsvar med regelverket for tjenesteyting i EØS-området (bachelorgrad, 2 års praksis, eksamen).

Brukere av tjenestene vil med KMDs forslag kunne innhente priser fra flere leverandører, det være seg både private og offentlige. Alle frister, utover minimumsfrister, blir satt bort. De som utfører oppmålingsforretninger skal konkurrere på pris, kompetanse og leveringstid. Norge har manglet en profesjon av landmålere som kan bistå grunneiere med eiendomsrettslig veiledning og bistand.

Geomatikkbedriftene mener at matrikkelføring bør organiseres av det offentlige, og at arbeidet kan utføres sentralt, regionalt eller lokalt.

GB mener det er store samfunnsmessige besparelser ved opphevelse av oppmålingsmonopolet. Ved å oppheve kommunens oppmålingsmonopol og innføre krav om ansvarsrett for søknad om etablering av nye eiendommer, vil man få en styrking av det etablerte oppmålingsmiljøet i Norge. Dette vil gi etablering av flere nye selskaper og arbeidsplasser. Utbyggere vil få kortere saksbehandlingstid og kostnader i tråd med det arbeid som blir utført.

 

  1. Ledninger i grunnen

I 2016 har GB sendt inn høringsuttalelser i forbindelse med «Veileder for graving i kommunale veger», «Bredbåndsutbyggingsloven» og “Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og mindre justering i matrikkellova».

I forbindelse med «Veileder for graving i kommunale veger» meldte bl.a. GB inn at innmålingsdata av traseen skal forvaltes og ajourholdes hos ledningseier, og på oppfordring leveres til vegmyndighet på digital form. Det virker uhensiktsmessig at både ledningseier og vegmyndighet skal forvalte samme data, og de færreste kommuner har et apparat for å gjøre dette.

I forbindelse med «Bredbåndutbyggingsloven» svarte GB bl.a. at vi går inn for en minimumsløsning på kommunalt eller regionalt nivå når det gjelder sentralt informasjonspunkt for tilgang til informasjon om ledningsnettet og ledig fremføringskapasitet.

GB svarte også opp med høringsuttalelse knyttet til ev. endringer i plan- og bygningsloven, og her gjengis noen hovedpunkter:

GB er positive til at:

  • Ledningseier blir pålagt å dokumentere sitt ledningsnett iht. gitte standarder og med x-, y- og z-koordinater
  • Ledningseier blir pålagt å dele informasjon om ledningsnettet iht. til gitte utvekslingsformater ved saklig behov

I tillegg er GB positiv til at det er satt i gang et arbeid med en veileder for ensartet innmåling av forskjellige typer ledninger i grunnen, selv om dette ikke er en del av høringen. Vi mener at dette er et grunnleggende viktig arbeid for innsamling og dokumentasjon av ledningsnett i Norge.

GB synes at utredningen knyttet til et ledningseierregister (LER) virker uklart beskrevet. Det synes for oss å være beskrivelse av et detaljert ledningsregister som skal bygges opp over tid i regi av Kartverket. Dette har i denne omgang fått navnet LER. Vi etterlyste en mer konkret utredning på hva man egentlig har tenkt seg. Vi viste også til Regelrådets høringsuttalelse som omtaler manglende analyser og utredninger på flere forhold knyttet til høringsnotatet.

 

  1. Rekruttering til bransjen

Geomatikkbedriftene har de siste årene vært bidragsyter i rekrutteringsprosjektet som har vært utført i samarbeid mellom Statens Kartverk, Geoforum og Geomatikkbedriftene. I tillegg til «rekrutteringsprosjektet» har Geoforum sin egen utdanningsgruppe, som på mange måter arbeider mot samme mål.

Det har i løpet av 2016 vært diskutert innad om disse 2 gruppene kunne slås sammen. Det er viktig å ha fokus på utdanning og rekruttering. Geomatikkbedriftene ønsker å støtte dette arbeidet ved å gi et økonomisk bidrag og delta aktivt i arbeidet.

Geomatikkbedriftene ønsker å sette av kr. 50 000 i 2017 til dette arbeidet. Det tas forbehold om at beløpet blir vedtatt på Geomatikkbedriftenes generalforsamlingen i februar 2017. Vi ber om at Geoforum diskuterer dette på deres formannskonferanse 24-25 januar 2017. Om det besluttes at disse 2 gruppene kan slås sammen, bør en gå gjennom mandatet til den nye utvidede gruppen, slik at dette treffer det vi ønsker å oppnå.

 

  1. Geovekstmarkedet i 2016

Geovekstmarkedet i 2016 er på et lavt nivå. De første jobbene ble tildelt på lave priser. Dette resulterte i at Terratec kjøpte Blom, for å få bedre kontroll på markedet. Etter dette har prisene økt utover i sesongen. Men geovekstmarkedet er vanskelig å satse på og bedriftene må ha flere ben å stå på.

En stor og positiv nyhet er at Kartverket i Statsbudsjettet for 2016 har fått midler til å starte arbeidet med ny nasjonal høydemodell. Dette arbeidet er i gang med Terratec som hovedansvarlig for prosjektet.

 

  1. Høringer som GB har uttalt seg til

Det er tydelig at det skjer flere endringer innen GBs interessefelt, så her må organisasjonen følge med på hva som skjer.

Matrikkelloven
GB og GF har avgitt en samlet uttalelse til matrikkelloven der ansatte i privat og kommunal sektor fremmer ulike synspunkter. Vi har ett alternativ som fremmer fritt landmålervalg og ett som fremmer kommunene som monopolist. Det fremkommer at synspunktene til partene er forskjellige.

GBs egen høringsuttalelse til matrikkelloven (KMD). Denne uttalelsen fremmer GBs egne synspunkter. GB går inn for den nye loven. Dette er også i samsvar med det som GB har fremmet på flere foredrag i løpet av det siste året.

Reguleringsplanmal
GBs uttalelse til reguleringsplanmal (KMD). Flere av GBs medlemmer har allerede uttalt seg om denne forskriften, og våre synspunkter følger dette opp i vår uttalelse.

Ledninger i grunnen
GB har i 2016 svart opp i forbindelse med høringer fra Samferdselsdepartementet samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, disse er beskrevet nærmere i pkt. 5.2 ovenfor.

 

  1. Nye medlemmer

I 2016 fikk GB 2 nye medlemmer, og har i dag 24 medlemmer.  Styret ser at det er et stort potensial i å verve nye medlemmer, og vil fortsette dette arbeidet i 2017. Flere medlemmer vil styrke økonomien, noe som vil bidra til at GB kan øke arbeidet med å styrke rammebetingelsene for alle som arbeider i geomatikkbransjen

 

  1. Økonomi.

Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr. 78 126 mot et budsjettert overskudd på kr. 5 000. Foreningens egenkapital er på kr. 236 013.

Styret kjenner ikke til forhold av betydning for vurderingen av foreningens økonomiske situasjon som ikke fremgår av regnskapet og denne årsmelding.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>