Aktuelle saker som GB arbeider med

 1. Flertallspartiene på Stortinget ønsker lovforslag om fritt landmålervalg.

I juni 2015 fremmet flertallspartiene på Stortinget et forslag om opphevelse av det kommunale monopolet på eiendomsmålinger. Dette innebærer at rekvirenten selv kan velge landmåler, noe som innebærer en opphevelse av det kommunale monopolet. Samtidig er det ønskelig at det innføres et krav om autorisasjon av ansvarlig landmåler. Det er også antatt at spørsmålet om ansvar for matrikkelføring kan komme opp.

GB har i 2015 fulgt opp denne saken og deltatt på work-shops og konferanser der problemstillingene har vært belyst og drøftet. Som ventet er det ulikt syn på spørsmålet om fritt landmålervalg, og det er strek motstand i kommunesektoren.

Når det gjelder eiendomsmarkedet fungerer det godt i Norge. Kommunene har trolig bedre kompetanse enn tidligere fordi mange har gått på kurs. I tillegg er det mer kommunalt samarbeid, samtidig som det også er mer bruk av private konsulenter.

Men det er fortsatt svak kompetanse i noen kommuner, og ventetid på oppmåling kan være lang, mye på grunn av manglende kapasitet. Det er til dels store gebyrforskjeller og oppmålingsgebyret oppleves i mange kommuner som urimelig høyt.

Det er et økende fokus på feil i matrikkelkartet. Dette gjelder spesielt eiendomsgrenser som ble kartfestet i forbindelse med førstegangskartleggingen av økonomisk kartverk.

Praktiseringen av 2007-loven har vist at det er vanskelig skille mellom myndighetsoppgaver og tjenesteproduksjon. Private foretak kan stikke ut veger, bygninger og nye tomtegrenser, men kan ikke måle inn de samme grensene for registering i matrikkelen.

Samtidig kan ikke kommunens landmåler på samme måte som en privat landmåler, bistå grunneier med delingssøknad, med avtaler med naboer om felles veg, avløps-ledninger, gjerder, forhold til andre myndigheter, osv.

I sum mener GB det er grunn til å oppheve den kommunale eneretten og åpne for fritt landmålervalg. Det betyr at grunneier selv kan velge det foretaket som leverer det beste tilbudet for den aktuelle saken, med hensyn til kompetanse, eiendomsfaglig bistand, leveringstid og pris.

Ved fritt landmålervalg blir et landmålerforetak ansvarlig for kvaliteten på tjenesten som skal utføres, både rettslig og økonomisk. GB ønsker at det utvikles en ny profesjon som i tillegg til landmåling bidrar med eiendomsfaglige kompetanse overfor grunneiere med sikker informasjon om eiendommen.

Konsekvens
GB mener det er store samfunnsmessige besparelser i en opphevelse av oppmålingsmonopolet, samtidig som det vil gi en bransje med liten rekruttering et løft og større anerkjennelse.

Ved å oppheve kommunens oppmålingsmonopol og for eksempel innføre krav om ansvarsrett for søknad om etablering av nye eiendommer, vil man få en styrking av det etablerte oppmålingsmiljøet i Norge, samt etablering av flere nye selskaper og arbeidsplasser.

Utbyggere vil få kortere saksbehandlingstid og kostnader i tråd med det arbeid som blir utført.

 1. Matrikkelloven

Kartverket ble gitt i oppdrag å evaluere matrikkelloven. GB uttalte seg og la vekt på 3 fokusområder.

o   Uklarheter mellom Matrikkelloven og Plan- og bygningsloven og Seksjoneringsloven må rettes opp

o   Oppheving av det kommunale monopolet

o   GB ønsker et system der man innfører ansvarsrett på delingssaker

 

Matrikkelloven er evaluert etter lovutvalgets mandat som var på 7 punkter.

Konklusjonene på flere av temaene var at primærkildene i beste fall vurderte at en delvis hadde oppnådd det som var bakgrunn for lovutvalgets mandat / matrikkelreformen. «Hovedanbefalingen» er å iverksette et mer omfattende lovrevisjonsarbeid. Det ble også gitt en oversikt over «mindre endringsbehov/- ønsker» som kunne tas som del av, eller uavhengig av, et mer omfattende revisjonsarbeid.

 

Etter evalueringen er det gjort endringer på lovene og forskrift som ble evaluert.

 • Ny forskrift som i større grad samordner behandling av matrikkel- og grunnboks-informasjon
 • Diverse endringer knyttet til PB
 • Endringer i jordskifteloven fra 1/1-2016, med tilhørende forskriftsendringer knyttet til grenseflaten mot matrikkel
 • Lovutvalg har sett på eierseksjonsloven
 • Endringer i inndelingsloven har vært på høring

 

Kartverket oppsummerer til slutt at fagområdet utvikler seg hele tiden, enten gjennom endringer i tilgrensende lover, i matrikkelregelverket, gjennom kompetanseutvikling i fagmiljøet m.m. og fordi informasjonen tas i bruk av nye brukergrupper til nye formål. Forhåpentligvis er utviklingen i det store og hele til det bedre i forhold til vurderingene / innspillene som kom frem i matrikkelevalueringen.

 

 

 1. Ledninger i grunnen

«Ledninger i grunnen» er et stort fagområde med mange aktører. Nedenfor er vist status for standardiseringsarbeidet og annet arbeid innen fagområdet.

Ny SOSI ledning standard, forprosjekt pilotering av standarden

 • I prosess. Arena for pilot er KGrav Oslo og Geomatikk har prosjektledelse. Geodata og Powel ev. flere GIS-leverandører blir invitert med fra relevante ledningseiere.
 • Forprosjekt rapport i avslutningsfasen. Hovedprosjekt trolig ikke aktuelt i 2015 iflg. KMD, dette pga. at man vil vente på pågående arbeid i Interdepartemental arbeidsgruppe.
 • Ferdig.

 

–Andre standarder (Standard Norge)

 • Egen standard – Avstandskrav infrastruktur. I avslutningsfasen.
 • Ferdig.
 • Egen standard – Kostnadsfordeling vei og ledninger. I prosess.
 • I prosess.

 

–Felles graveforskrift for kommuner (Veiforum for byer og tettsteder m.fl.)

 • I prosess. Rapport innen høsten 2015. Store ambisjoner om fremdrift, men uenighet mellom veieier og ledningsaktører. SLG referansegruppe.
 • I prosess.

 

–Kartlegging, analyse og tiltak graveskader (Egen arbeidsgruppe)

 • I prosess. Arbeidsgruppe med Telenor, Energi Norge, MEF, Finans Norge, DSB, Geomatikk.Rapport innen juli 2015. SLG referansegruppe.
 • I prosess. Vil gå en runde med høring i referansegruppe (SLG forumet) med ferdigstilling i løpet av oktober.
 • Ferdig.

 

–Interdepartemental arbeidsgruppe (KMD m.fl.)

 • I prosess. Mandat om endringer i bl.a. lover, forskrifter og tekniske normer. Rapport innen juli 2016. SLG referansegruppe.
 • Jeg er kjent med at det har vært avholdt møter.
 • Har bl.a. fått presentert «Gravemeldingstjenesten» hos oss.

 

–Nytt EU-direktiv bredbåndsutbygging

 • Juridisk/samfunnsøkonomisk analyse fra Oslo Economics og Simonsen Vogt Wiig på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Vil følges opp videre i Interdepartemental arbeidsgruppe.
 • Ferdig.

–Samfunnsøkonomisk analyse av innhold i høringsnotat fra MD (Geomatikk)

 • Rapport i september 2015 av Samfunnsøkonomisk Analyse AS på oppdrag fra Geomatikk AS som supplerer og delvis imøtegår en del punkter fra tidligere rapport utført av Oslo Economics om samme tema. Vil bli tilgjengelig på web-sider hos Samfunnsøkonomisk Analyse AS.
 • Ferdig.
  –Stedfestet informasjon v/Inger Hokstad
 • Arbeidet med FoU-prosjektet (SOSI/BIM) pågår. Utarbeides produktspesifikasjoner for databestillinger i henhold til bestemte formål.
 1. Rekruttering til bransjen

GB, GeoForum og Kartverket samarbeider om det såkalte rekrutteringsprosjektet. Prosjektet har pågått siden 2010.

Prosjektet har vært til stede på utdanningsmessa både på Lillestrøm og i Trondheim. Det er vanskelig å få personer fra firma til å stille. Det er også vanskelig å vise frem teknologi.

Det er utarbeidet en informasjonsfilm, om en GIS-konsulent. Ikke lagt ut på utdanning.no foreløpig, men produsenten har overført filmen til server på utdanning.no.

Det har vært reklame på facebook før søknadsfristen 15. april. Det førte til en viss trafikk til geomatikkbransjen.no før søknadsfristen. Oppdatert www.geomatikkbransjen.no med artige kart/gis-saker.

Av annen aktivitet nevnes delt ut brosjyrer på NM i orientering, invitasjon til linjeforeninger, hadde besøk av en geofag-klasse på geomatikkdagene, vært i kontakt med rådgivernes forbund om presentasjon av geomatikk.

 

 1. Geovekstmarkedet i 2015

Geovekstmarkedet var svært i bedre i 2015 enn i 2014, både når det gjelder oppdragsmengde og når det gjelder priser.

GBs medlemsbedrifter som driver med kartproduksjon har høsten 2015 gjennomført møte med Kartverket. Tema var oppsummering av sesongen 2015, samt endringer for sesongen 2016. GB fikk i 2014 gjennomslag for at kvalitet måtte vektes høyere. Dette blir forsterket når det gjelder innkjøp i 2016.

En stor og positiv nyhet er at Kartverket i Statsbudsjettet for 2016 har fått midler til å starte arbeidet med ny nasjonal høydemodell.

 1. Rådgivende Ingeniør Geomatikk

Som kjent er fagområdet «Geomatikk» skal bli en godkjent del av Rådgivende Ingeniørers forening. Fra før er allerede fagområdet «Kart og Oppmåling» godkjent, så i realiteten gjelder vår søknad en navneendring fra «Kart og Oppmåling» til «Geomatikk».  Gjennom det såkalte rekrutteringsprosjektet valgte bransjen at Geomatikk skulle være vår felles betegnelse av fagområdet vårt, og GB finner det derfor naturlig at når det gjelder RIF-medlemskap velges «Rådgivende Ingeniør Geomatikk» som begrep.

Det er flere medlemsbedrifter i GB som allerede er blitt medlemmer i RIF. Den enkelte bedrift må på selvstendig grunnlag vurdere om det de vil søke å få noen av sine ansatte godkjent som Rådgivende Ingeniør. Oppskrift på hvordan man søker finner du på rif.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>