Aktuelle saker som GB arbeider med

Geomatikkbedriftene får gjennomslag for rimeligere og enklere tilgang til eiendomsdata

Geomatikkbedriftene har i lengre tid arbeidet med å få til en prismodell på kart- og eiendomsdata som legger til rette for at private bedrifter skal kunne drive næringsutvikling på slike data.

2. desember kom gladmeldingen om at vi nå har fått gjennomslag for vårt syn og våre ønsker.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier:

«Prisen på eiendomsdata blir nå betydelig redusert. En fastprismodell har lenge vært etterlyst av næringslivet. Vi tror at rimeligere og enklere tilgang til data vil stimulere gründere og etablerte aktører til å lage nye og spennende tjenester for innbyggerne.  Med fastpris blir utgiftene mer forutsigbare og lavere enn dagens prismodell. Grovt sett er det snakk om en halvering av prisnivået. Dette – i sammenheng med at man har frigitt mange andre dataleveranser fra Kartverket – gjør det enklere og mindre byråkratisk å ta disse i bruk. Vi fjerner med andre ord en tidstyv for bransjen.»

GB er glade for at næringslivet nå får denne muligheten og ser frem til nye muligheter i 2014.

Rekruttering til bransjen

GB, GeoForum og Kartverket samarbeider om det såkalte rekrutteringsprosjektet der hver av partene dekker en tredjedel av kostnadene. Sverre Røed-Bottenvann er nyansatt i GeoForum og har overtatt prosjektlederansvaret etter Olbjørn Kvernberg. Prosjektet har knyttet til seg kommunikasjonsfirmaet «Siste Skrik».

I september 2013 bestemte rekrutteringsprosjektet at det skulle utarbeides en såkalt kampanjefilm. Filmen er nå ferdig og den er distribuert til medlemmer i GeoForum, Geomatikkbedriftene og andre kjente og venner.

Filmen er også lagt ut på prosjektets hjemmeside http://www.geomatikkbransjen.no, samt at den bli vist på utdanningsmesser

Det er utarbeidet en handlingsplan for prosjektet som alle parter har gitt sin tilslutning til. GB bidrar, sammen med de andre partene, med til sammen kr 600 000 i til finansiering av prosjektet.

Ledninger i grunnen

Samarbeidsgruppen har fått nytt navn og heter nå Samarbeidsforum for Ledninger i Grunnen, forkortet til SLG. Det er etablert et arbeidsutvalg med følgende medlemmer

Leder:                         Magnar Danielsen

Nestleder:                   Eldar Brænden

Medlem:                      Toril Hofshagen

Medlem:                      Kjersti Billehaud

Ny SOSI ledning standard (Kartverket)

SLG har vært pådriver for ny SOSI ledning, og denne trenger pilotering før den kan tas i bruk fullt ut. Så langt er ikke denne saken løst, men det jobbes for tiden med en mulig link opp mot Geosynkroniseringsprosjektet.

Annen standardisering (Standard Norge)

SLG har vært pådriver for to nye standarder. Dette arbeidet ledes av Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult. Det er følgende to standarder som er under utvikling.

  • Avstandskrav for ledninger i grunnen
  • Kostnadsdeling veg og ledninger

Høringsnotat om «Krav til dokumentasjon, forvalting og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen»

Magnar Danielsen utarbeidet høringsnotat som ble sendt til Samarbeidsforum for ledninger. GB ved Eldar Brænden ble bedt om å rydde noe i dokumentet. Kartverket m.fl. ga også supplerende innspill. Revidert notat ble sendt på ordinær høring 03.09.2013.

GBs uttalelse viser til at det fortsatt er mangler og uklarheter i forslaget. Det vises i den forbindelse til punktene om Kartverkets rolle og dataforvaltning.

GB kom også med innspill om at vi måtte vurdere kost/nytte i forhold til krav om detaljert kartlegging av attributter. GB er tvilende til om den kostnaden som pådyttes kommune og GIS-leverandør står i forhold til nytten. Det er viktig at man finner et nivå som er godt nok.

GB har utarbeidet en grundig høringsuttalelse, som du kan lese her.

Geovekstmarkedet i 2014

Geovekstmarkedet falt fra 96 048 MNOK i 2012 til 54 281 MNOK i 2013. Dette er en dramatisk reduksjon og flere av GBs medlemsbedrifter vil ha problemer med sysselsetting i vinterhalvåret 2014.

GB har hatt møte med Kartverket ved Erik Perstuen og Einar Jensen der hovedhensikten var å fremskaffe en sikker prognose for geovekstmarkedet 2014. Foreløpige prognoser tilsier et volum 75 MNOK. Det gjenstår å se hva det blir til slutt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>