Innlegg i Posisjon Nr. 5 2012

Frie data i Finland og Danmark

Bakgrunn

Europaparlamentet vedtok I 2003 det såkalte viderebruksdirektivet.

Hovedhensikten med dette var å gjøre offentlige data tilgjengelig for alle på en enkel og billig måte. Både kart- og eiendomsdata er offentlige data.

Høsten 2010 avholdt Europakommisjonen er grundig av status på om de hadde oppnådd det de ønsket. Høringen resulterte i 598 høringsuttalelser. Hovedkonklusjonen var at det fortsatt ikke forelå reell tilgang til offentlig informasjon for viderebruk.

Konsekvensen av denne undersøkelsen er at dagens direktiv må endres, slik at man når følgende mål:

Brukere og forbrukere må sikres bedre og rimeligere data

 • Innovasjon og sysselsetting økes
 • Skatteinntektene til staten økes
 • Åpne og offentlige data er viktige i et moderne samfunn basert på et inkluderende demokrati.

Det er ventet at det nye regelverket vil bli vedtatt i EU i 2013. Da må Norge gjennomføre dette senest i løpet av 2014.

Hva skjer i Finland og Danmark

Finlands regjering vedtok i 2011 å fremme bruk av informasjon fra offentlig sektor. Offentlige data skulle være tilgjengelige gjennom gjenbruk og være gratis. Hovedbegrunnelsen var at «i det lange løp er det billigere å gjøre alle data tilgjengelige for alle i Finland, enn en begrenset bruk som noen få betaler for».

Brukerne i Finland får lov til å:

Bruke data internt i egen organisasjon

 • Publisere data på alle tenkelige måter
 • Levere fritt til tredje person
 • Lage verdiøkte produkter
 • Selge data
 • Eller bruke dem på alle tenkelige måter

Foreløpig er det kun kartdata som er sluppet fri i Finland. Eiendomsdata vil også bli frigitt, men det har ikke skjedd ennå. I løpet av de tre første månedene hadde Kartverket i Finland 50 ganger så mange brukere som hele det foregående året. I løpet av 2012 har Kartverket i Finland aldri oppnådd så mye positiv oppmerksomhet.

I dag har Kartverket i Norge 15 forhandlere på kartdata. Dersom vi legger tall fra Finland til grunn, tilsvarer dette en økning på 750 nye brukere som gratis laster ned og tar i bruk Kartverkets data!

Regjeringen i Danmark har høsten 2012 lansert tilsvarende løsning som i Finland. Her vil både kart- og eiendomsdata bli frigitt i perioden 2013 – 2015. Fordelene med fritt tilgjengelige data er ifølge det danske Finansdepartementet:

Forvaltingen moderniseres

 • Næringslivet vil oppleve færre hinder og flere muligheter for vekst
 • Innbyggerne vil oppleve bedre offentlig service.

Hva med Norge?

Miljøverndepartementet har nylig utarbeidet forslag til nytt avgivergrensesnitt for eiendomsdata. Det foreligger flere kritiske høringsuttalelser til det foreliggende forslaget, både fra andre departement, fra andre organisasjoner og fra Geomatikkbedriftene.

Etter GBs syn er uttalelsene i seg selv vektige nok til at Miljøverndepartementet burde stoppe opp og gå i dialog for å komme frem til en omforent løsning. Når forslaget i tillegg ikke tar hensyn til de nye signalene fra EU, så er også dette et argument for å stoppe opp og tenke seg om. Uavhengig av dette arbeider Kartverket med en forenkling av dagens prisbok på kartdata, noe som forhåpentligvis vil være et skritt i riktig retning.

Geomatikkbedriftene ber derfor om at:

Det lages en ny utredning som gjelder både kart- og eiendomsdata, basert på det nye viderebruksdirektivet, og som sendes ut på ny høring

 • Det legges til rette for lik konkurranse basert på rådata til like pris.

GeoForum Danmark skiver i sin kommentar til det nye forslaget.

«Når intentionerne i den nye datapolitik indfries, vil Danmark have sikret sig en plads i dataanvendelsens 1. division – på europæisk plan, men måske også på verdensplan».

Det hevdes at Norge er lang fremme på geodataområdet. Nå må vi stå sammen slik at vi ikke havner som et bakgårdslag i 5. divisjon.

Øystein Halvorsen

Leder Geomatikkbedriftene