Aktuelle saker som GB arbeider med

Formidlingstjenesten

Under arbeidet med utredningen har Miljøverndepartementet avholdt seminarer der Geomatikkbedriftene har blitt bedt om å redegjøre for våre synspunkter. Vi har gitt uttrykk for følgende viktige momenter i forhold til utredningens mandat:

 •  Mulighet for å lagre data fra grunnbok og matrikkel lokalt hos markedsaktører med løpende tilgang på oppdaterte endringsdata. Dette for å kunne drive en aktiv utvikling av verdiøkende tjenester og produkter mot næringslivet.
 • Videre påpekte vi viktigheten av en definisjon på rådata og verdiøkte produkter og klare grenselinjer mellom disse, samt en rolleavklaring mellom Kartverket og markedsaktører basert på denne definisjonen.
 • En prismodell som er rasjonell og som legger til rette for å oppnå lovens formål om viderebruk av data og som ikke er til hinder for verdiøkning.

Du kan lese vårt høringssvar her.

Rekruttering til bransjen

En annen viktig sak som GB engasjerer seg i er hvordan man kan styrke rekrutteringen til bransjen. GB, Geoforum og Kartverkt samarbeider om dette prosjektet og partene dekker hver en tredjedel av kostnadene. Olbjørn Kvernberg er prosjektleder i prosjektet. Prosjektet har knyttet til seg konsulentfirmaet «Siste Skrik» og har fått mange verdifulle innspill fra konsulenten.

Bransjen deltok på utdanningsmessa i januar 2011 og 2012 med en ny grafisk profil, og det er også utarbeidet en hjemmeside http://geomatikkbransjen.no. Ansvaret for vedlikehold av hjemmesiden ligger hos Geoforum.

Det er utarbeidet en handlingsplan for prosjektet som alle parter har gitt sin tilslutning til. GB bidrar med kr 200 000 i 2012 til finansiering av prosjektet. De andre partene bidrar med tilsvarende beløp for økt rekruttering til bransjen.

Ledninger i grunnen

GB er medlem i «Styringsgruppen for Ledninger i grunnen» (SLG). Eldar Brænden er valgt som leder i SLG og det er mange konkrete saker som er under arbeid. Kort nevnes:

 • SOSI ledning
  • Pådriver i videreutvikling av SOSI. Det er planer om ny versjon klar i løpet av 2012. Ansvarlig er Kartverket gjennom ved arbeidsgruppe Ag7b Ledning.
  • Pådriver for pilotprosjekter mot GIS-leverandører, brukere, offentlige etater, private firma. Ansvarlig SLG 2013 – 2014. Finansiering må avklares.
  • Pådriver for at programvare- og tjenesteleverandører samt ledningseiere tar i bruk nye standarder for alle nye arbeider. Ansvarlig SLG. 2014-2015.
  • Pådriver for kartlegging av, modell for og utveksling av ”felles” informasjon om ledningsnettet. Ansvarlig SLG. 2013- 2014 eller senere.
  • Pådriver for avklaringer angående sikkerhetsproblematikk. SLG arrangerte workshop i juni, store meningsforskjeller. Nå brev til justisminister ang. Behovet for samordning
 • Standardisering på to områder i første omgang. Ansvarlig Standard Norge. 2012 – 2014.
  • Avstandskrav infrastruktur
  • Kostnadsfordeling vei og ledninger
 • Veiledningsmateriell. Ansvarlig Riksantikvaren. 2012-2013.
  • Bransjeforeningene Norsk Vann og Energi Norge samt Telenor mfl bidrar.
 • Overordnet samhandlingsplattform innen BA næringen. Har vært drøftet i SLG i 2011 og 2012. Ansvaret er etablert i en egen styringsgruppe i regi av MD, SK, VD og BA-nettverket fra medio 2012.

Det offentlige kartgrunnlaget – Høringsuttalelse

I høringsuttalelsen fremhever GB at det burde det komme bedre frem at FKB-data er optimale for videre 3D modellering og detaljert prosjektering. Vi etterlyser en mer bevisst satsing for å nyttiggjøre det store potensialet som ligger i disse dataene. Et eksempel er bruken av det offentlige kartgrunnlaget innenfor BIM (BygningsInformasjonsModellering). BIM gir en rekke signifikante gevinster med utgangspunkt i samordnet digital dataflyt: bedre prosjekter, færre feil, bedre kommunikasjon og mer kvalifiserte avgjørelser er bare noen eksempler. Det offentlige kartgrunnlaget må bli tettere integrert og benyttet i disse viktige prosessene. Dette er av stor betydning for alle som jobber med kartdata og geografisk informasjon.

Du kan lese vår høringsuttalelse her.

Kvalitet i tilbudsforespørsler

GB har i møtet med Statens Kartverk tatt opp spørsmålet om vurdering av kvalitet i tilbudsforespørsler. Vi viste til 3 eksempler der kvalitet var valgt bort som et av de momenter som betydde noe ved tildeling av jobben. SK innrømmet at offentlige innkjøp er komplisert og sier at de ville styrke den sentrale innkjøpskompetansen.

Geomatikkdagene 2013

GB er fortsatt engasjert i opplegget for Geomatikkdagene 2013, og har gitt mange innspill til programkomiteen. Medlemmer fra Geomatikkbedriftene er engasjert til å holde mange foredrag, og vi er også ansvarlige for en egen seksjon.